فیلتر های جستجو
دسته بندی تصمیم گیری
بر اساس قیمت :

تصمیم گیری

تصمیم، یعنی پذیرفتن تغییر یا حرکت در مسیر گذشته، یاد بگیرید چگونه تصمیم گیری کنید تا در زمان های حساس زندگی خود بهترین مسیر های زندگی را انتخاب کنید