فیلتر های جستجو
دسته بندی نیروی انسانی
بر اساس قیمت :

نیروی انسانی

مهارت های ارتباطی و انگیزه بخشی چگونه یک تیم را موفق می کند؟ چگونه مهارت ارتباط با نیروی انسانیِ یک گروه و سازمان که عناصر اصلی آن سازمان هستند را بیاموزیم؟